ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง.jpg

สินเชื่อธุรกิจ รับเหมาระบบ/ก่อสร้าง

บริการสินเชื่อสำหรับธุรกจรับเหมางานระบบและงานก่อสร้าง ที่จดทะเบียนเท่านั้น มีสำนักงานติดต่อ และพนักงานประจำ
มีหน้างานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการสามารถเข้าตรวจสอบได้

การเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยกำลังโตไปอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งบางครั้งต้จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มากขึ้น 
เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติ

เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการ

จดทะเบียนการค้า / บจก. /หจก.

สามารถตรวจสอบกิจการได้

มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ด้านหน้า-ด้านหลัง)

รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

รูปถ่ายหนังสือรับรองหรือทะเบียนการค้า

รูปถ่ายกิจการและออฟฟิศ (ด้านนอก-ด้านใน)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

017.jpg