สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
1: สิทธิที่จะได้รับใบหุ้น

ตามปพ. พ. มาตรา 127 วรรคแรก " ให้บริษัททำใบหุ้นคือใบสำคัญ สำหรับหุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบมอบให้เป็นคู่มือแก่ผู้ถือหุ้นทุกๆ คน" ใบหุ้นนี้ถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้นมาก เพราะมีค่ามากเหมือนเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นใช้เป็น หลักทรัพย์ค้ำ ประกันของผู้ถือหุ้น ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการทำนิติกรรมต่างๆ ได้เวลาจะโอนหุ้นขายหุ้นหรือยกให้ใคร ก็ต้องมีใบหุ้นนี้เป็นหลักฐานยืนยันกับบุคคลอื่นได้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับใบหุ้นจากบริษัท


2: สิทธิขอเปลี่ยนใหุ้น

ศิษย์ขอเปลี่ยนใบหุ้น ผู้ถือหุ้นจะขอเปลี่ยนใบหุ้นจากหุ้นชนิดระบุชื่อ เป็นใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือหรือเป็นใบหุ้นชนิดเอาให้แก่ผู้ถือเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อได้ตามมาตรา 1134, 1136


3: สิทธิที่จะโอนหุ้น

หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือย่อมโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นแต่หุ้นชนิดระบุชื่อจะโอนกันได้ต้องมีข้อบังคับของบริษัทจำกัดสิทธิ์ในการโอนได้ตามมาตรา 1129 วรรคแรก


4: สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

เมื่อบริษัทดำเนินกิจการมีกำไรและที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เมือสิ้นรอบปีบัญชี ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นได้ตามข้อบังคับและชนิดของหุ้นตามมาตรา 1200,1201


5: สิทธิในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

5.1 ) ในการประชุมทุกครั้งผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือการประชุมวิสามัญ บริษัทต้องเชิญผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทุกครั้ง ผู้ถือหุ้น

5.2 ) ในการประชุมทุกครั้งผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ที่บริษัทขออำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ เช่น การแต่งตั้ง ถอดถอนกรรมการ การกำหนดอำนาจผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การเพิ่มหรือลดทุน การจ่ายเงินปันผล การตั้งผู้ชำระบัญชี การจ่ายเงินบำเหน็ดตอบแทนให้กรรมการบริษัท จนถึงการบอกเลิกกิจการของบริษัท


6: สิทธิที่จะตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการปละรายงานการประชุม

กรณีนี้เป็นการควบคุมงานของบริษัท โดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นกรที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธินี้ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยการตรวจดูรายงานการประชุมกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน เพื่อนำมาสอบถามกรรมการในที่ประชุมใหญ่ของบริษัทในคราวต่อไป จะได้ตัดสินใจอย่างเหมาะสมว่าสมควรจะลงคะแนนเสียงในทางใด ตามมาตรา 11207


7: สิทธิในการฟ้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่

กรณีที่การประชุมใหญ่นั้นได้นัดเรียกหรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฏหมายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท ซึ่งถือว่าที่ประชุใหญ่นั้นได้ลงมติโดยผิดระเบียบ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้ศาลเพิกถอนอนุมัตินั้นได้ โดยร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ลงมตินั้น ตามมาตรา 1195


8: สิทธิในการฟ้องกรรมการ

เมื่อกรรมการของบริษัทปฏิบัติงานของบริษัทให้เกิดความเสียแก่บริษัท แต่บริษัทมิได้ดำเนินการฟ้องกรรมการนั้น ถ้ากรรมการทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายเป็นส่วนตัวด้วยแล้ว ผู้ถือหุ้นก็อาจฟ้องกรรมการนั้นในนามตนเองได้ ตามมาตรา 1169


9: สิทธิที่จะจำหน่ายหรือโอนหุ้นหรือใช้เป็นหลักประกันหนี้

การที่หุ้นสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งจึงสามารถโอนกันได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน เว้นแต่จะเป็นหุ้นระบุชื่อซึ่งมีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ให้โอนได้ ตามมาตรา 1129


10: สิทธิที่จะได้ซื้อหุ้นออกใหม่ของบริษัทตามส่วนของการถือหุ้นเดิม

การออกหุ้นใหม่ขายให้กับคนภายนอก อาจกระทบกระเทือนถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของของบริษัทของผู้ถือหุ้นเดิม กฏหมายจึงบัญญัติให้บริษัทขายหุ้นออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน ตามสัดส่วนของหุ้นเดิมที่ถืออยู่ตามมาตรา 1222


11 : สิทธิที่จะได้รับเงินค่าหุ้นส่วนและส่วนแบ่งในทรัพย์สินของบริษัท หลังจากมีการเลิกบริษัทและชำระบัญชีแล้ว

เมื่อบริษัทดำเนินงานแล้วขาดทุนจนต้องเลิกกิจการ และได้มีการชำระบัญชีใช้หนี้แก่เจ้าของบริษัทและหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว หากมีเงินเหลือต้องนำมาแบ่งคืนแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนต่อไป ตามมาตรา 1269


12 : สิทธิอื่นๆ

เช่น สิทธิที่จะเป็นผู้สอบบัญชี สิทธิที่จะตรวจทะเบียนผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกให้บริษัทส่งสำเนาทะเบียหุ้น สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเอง สิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการฟ้องให้เลิกบริษัทและสิทธิในการร้องต่อศาลเพื่อสั่งให้บริษัทฟื้นคืนสู่ทะเบียน


ดู 437 ครั้ง